Strona startowa

Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie o III przetargu

Dodał: Marta Data: 2021-02-17 10:06:08 (czytane: 1131)

Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Błotnowola.

Studio tatuażu - Black Line tattoo&piercing
www.tatuazebusko.pl,STUDIO TATUAŻU, SALON TATUAŻU, TATUAŻ, KOLCZYKOWANIE, KOLCZYKI, TATTOO, PIERCING, MIKRODERMAL, OZDABIANIE, UPIĘKSZANIE, TATUAZ, TATUAZE, TATUAŻE BUSKO, PIŃCZÓW, CHMIELNIK, KAZIMIERZA WIELKA,

ul. Kopernika 8. 28-100, Busko-ZdrójNowy Korczyn, 17.02.2021r.

OGŁOSZENIE O II  PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2020.poz. 713 ze zm.), oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014. poz. 1490 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się w dniu 12.02.2021r.

Nieruchomość rolna położona w miejscowości Błotnowola.

III przetarg odbędzie się  w dniu 29.03.2021 roku, o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Korczynie ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn. Wadium należy wpłacić w  pieniądzu do dnia 23.03.2021 roku. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 368 obręb Błotnowola o powierzchni 0,15 ha (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego SPN.IV.7532.117.2020)). Uchwałą  Nr XII/107/2020 z dnia 30 czerwiec 2020r. Rada Miejskiej w Nowy Korczyn wyraziła zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości  w drodze przetargowej.

Urząd Miasta i Gminy w Nowym Korczynie nie posiada uchwalonego m.p.z.p. Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Korczyn działka posiada następujące przeznaczenie –– obszary koncentracji zabudowy wielofunkcyjnej, w tym drobnych usług. W ewidencji gruntów wykazana jako użytek rolny zabudowany. Uzbrojenie: wodociąg,  gazociąg, linia energetyczna.

Cena wywoławcza netto: 102 600,00 zł (słownie: sto dwa tysiące sześćset złotych). Wadium 4 000,00 zł. (cztery tysiące złotych) na konto Urzędu Gminy w Nowym Korczynie: Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Nowym Korczynie nr 45 8493 0004 0139 0200 0231 0010.
Postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przypadku gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U.2020.poz. 713 ze zm.) do dnia zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Wylicytowana w przetargu cena nie podlega rozłożeniu na raty.

Bliższych informacji udziela Krzysztof Wojtaś – tel. 41 234 54 34 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8: 00 do 14:00.

Informacje dodatkowe.

  • Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

  • W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

  • Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w UMiG Nowy Korczyn, zamieszczenie w lokalnej prasie codziennej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowy Korczyn.

  • Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.

  • Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Burmistrz
Paweł Zagaja

/Artykuł sponsorowany/

Zobacz także

WOT wspiera kombatantów i seniorów w procesie szczepień

Dodane: 2021-02-25 11:49 - Komentarze  (0)  czytane (416)

TAGI:Telewizja

Powiatowy Przegląd Kapel Biesiadnych i Weselnych - Część 2

Powiatowy Przegląd Kapel Biesiadnych i Weselnych - Część 3

Przegląd Kapel Biesiadnych i Weselnych - Występ grupy Skrzydła Kruka

Koncert Konkursowy XII OFP im. Wojtka Belona w Busku-Zdroju

Koncert Finałowy - XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona

Praktyczna strona edukacji w ZSTiO

Konkursy

Uwaga konkurs! Wygraj podwójne zaproszenie na spektakl: Lista męskich życzeń
Konkurs rozstrzygnięty! Sprawdź wyniki ! Zapraszamy na występ Kabaretu Smile!!!
Konkurs rozstrzygnięty! Sprawdź wyniki!!! Zaprszamy na koncert DON VASYL I CYGAŃSKIE GWIAZDY!
Konkurs zakończony: Do wygrania podwójne zaproszenia na Szalone Nożyczki w Busku-Zdroju
Konkurs zakończony: Do wygrania vouchery do Salonu wirtualnej rzeczywistości w Busku-Zdroju!
Konkurs zakończony: Do wygrania podwójne zaproszenia na R-STUNTS w Jędrzejowie
Konkurs zakończony: Do wygrania podwójne zaproszenia na Kabaret Pod Wyrwigroszem w Kazimierzy Wielkiej
Zobacz więcej Dodaj

Promocje

To jest miejsce na Twoją promocję

2016-06-30 - 2029-06-30

Przeczytaj kolejną wiadomość:

NOWA PROMOCJA W SALONIE HOUSE !!!

Już czas pomyśleć o wiośnie. Salon HOUSE w Busku-Zdroju zaprasza na ZAKUPY. Wszystkie ARTYKUŁY JEANSOWE - 20% . To wyjątkowa okazja...